Pages Menu
Categories Menu

Vedtægter

§ 1.
Klubbens navn er Skanderborg Ski Club.
Klubben har hjemsted i Skanderborg kommune, Århus Amt.

§ 2.
Klubbens formål er at samle interesserede og give disse mulighed for at udøve skisporten på et dertil indrettet anlæg, samt at udbrede interessen for skisporten i Skanderborg og omegn.

§ 3.
Klubben hører under Dansk Skiforbund.

§ 4.
Udgifter ved klubbens drift afholdes ved opkrævning af medlemskontingent, samt ved evt. tilskud fra stat og kommune m.v..

§ 5.
Klubben ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for klubbens virksomhed og økonomi.

§ 6.
Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af og blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Valg til bestyrelsen gælder en 2 årig periode.

§ 7.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst 3 i sæsonen.
Formanden indkalder til ordinære bestyrelsesmøder.
Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 8
Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontingent.
Kontingentet opkræves for 1 år ad gangen med senest betalingsfrist den 15. november.
Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt medfører det eksklusion af klubben.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Bestyrelsesmedlemmer og instruktører er kontingentfrie det efterfølgende år.

§ 9.
Klubben er åben for alle, der har interesse for skisporten.

§ 10
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i december måned (så vidt muligt), og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem, skal det tidligst 3 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.
Stemmeret har alle medlemmer over 15 år. For medlemmer under 15 år overgår stemmeretten til forældre eller værge.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Regnskabsåret er fra den 01.10. til den 30.09.

§ 11.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt.

§ 12.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem forlanger dette.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. Referat af forhandlinger optages i protokollen i det omfang dirigenten finder det fornødent.

§ 13.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

§ 14.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når dette besluttes af bestyrelsen eller senest 3 uger efter at 10% – dog mindst 20 medlemmer – skriftligt med motiveret dagsorden kræver dette.

§ 15.
Ændringer i vedtægter foretages ved almindelig stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 16.
Bliver to på hinanden følgende årlige generalforsamlinger ikke afholdt, vil klubben blive anset for opløst, og dens midler samt ejendele vil tilfalde formål til fremme af lignende aktiviteter, evt. andre klubber i omegnen.

§ 17.
Det forventes, at de enkelte medlemmer af Skanderborg Ski Club udviser et vist mål af “Takt og Tone” når de optræder i klubsammenhæng eller opholder sig på klubbens område, d.v.s. retter sig efter forordninger og på- og forbud, der måtte blive udstedt.
En grov tilsidesættelse af ovennævnte kan føre til eksklusion af et medlem.
Det er bestyrelsen, der tager stilling til en eventuel eksklusion, som kan indankes på førstkommende generalforsamling.

§ 18.
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 15. 01.1987, og revideret sidste gang af generalforsamlingen den 2. december 2017.